top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. EIGENDOM EN TOEPASSELIJKHEID
1.1 CleverKids (hierna: de Website) alsook alle mogelijke sub-domeinen van deze Website worden beheerd door - en zijn eigendom van - Eureka Expert CV, hebbende een maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Diestsesteenweg 722, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0458.390.722 ("Eureka Expert CV").

   

1.2 Het gebruik van de Website impliceert dat "de gebruiker" (incl. de loutere bezoeker) de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen volledig en onherroepelijk aanvaardt ook na wijziging of aanvulling hiervan.

 

1.3 Eureka Expert CV behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen en/of aanvullen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of om de service te verbeteren.

 

De eventuele aangepaste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is van toepassing vanaf de eerste datum van publicatie op de Website. Raadpleeg deze pagina regelmatig.

 

1.4 Eureka Expert CV behoudt zich te allen tijde het recht voor om elke gebruiker de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, onder andere in geval van duidelijke schending of vermoeden van schending van onderhavige bepalingen.

 

1.5 Eureka Expert CV weet dat het een uitdaging is om leerlingen te beschermen bij het hedendaagse internetgebruik van hun kinderen en/of leerlingen. Eureka Expert CV engageert zich om een zo veilig mogelijke internetomgeving te creëren voor minderjarigen met inachtneming van een gezonde dosis voorzichtigheid bij het ontwerpen van de inhoud van de Website en het nodige respect bij de verwerking van gegevens van deze minderjarigen.

ARTIKEL 2. VOORWERP
2.1 De Website vormt een zogenaamd leerplatform. Op heden zijn de verschillende doelgroepen die het leerplatform kunnen gebruiken: minderjarige leerlingen, ouders (of bevoegde meerderjarigen), logopedisten, leerkrachten en ander onderwijspersoneel. 

 

2.2 Eureka Expert CV kan te allen tijde je registratie als gebruiker weigeren zonder bijhorende motivering. Met name bij vermoeden van de door jou gegeven onjuiste en/of onvolledige gegevens tijdens het inloggen. Verder geldt dit weigeringsrecht onder andere ook bij vermoeden van het gebruik van geautomatiseerde systemen, waaronder zogenaamde bots.

 

2.3 Eureka Expert CV behoudt zich eveneens het recht voor om geregistreerde gebruikers te allen tijde de toegang tot de Website te weigeren en, indien toepasselijk, accounts definitief te verwijderen indien de gebruiker in kwestie op een dergelijke manier gebruik maakt van de Website dat dit gebruik redelijkerwijze als onaanvaardbaar kan beschouwd worden.

 

Een “onaanvaardbaar gebruik” van de Website betreffen in het bijzonder maar niet uitsluitend, het meedelen van berichten, commentaren, data enz. die:

kwetsend, racistisch, haatdragend, extremistisch, beledigend of pornografisch zijn;

het risico lopen als “laster en eerroof” te worden beschouwd of smaad beogen;

als gelijk welke vorm van hacken of poging tot hacken van de Website zouden kunnen worden beschouwd;

het zich voordoen als een school of onderwijsinstelling als privaat persoon;

op eender welke manier de rechten van Eureka Expert CV – met inbegrip van – doch niet uitsluitend, een aantasting van haar goede reputatie uitmaken;

hetzelfde of een gelijkaardig effect teweeg brengen als het uploaden van bestanden of informatie, het gebruiken of uitwisselen van mogelijk illegale bestanden of informatie (bijvoorbeeld muziek, films enz.), het verzenden van spam enz. via de Website;

op welke manier dan ook een commerciële achtergrond hebben en bijvoorbeeld gericht zijn op het werven van cliënteel, het maken van reclame, marketing-gerelateerde doeleinden, enz.


ARTIKEL 3. REGISTRATIE EN GEBRUIK WEBSITE
3.1 Naast de verplichte aanvaarding van Eureka CV’s Privacyverklaring zullen de gebruikers van de Website hun registratie slechts kunnen afsluiten indien zij uitdrukkelijk verklaren akkoord te zijn met de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

  

3.2 Minderjarige kinderen kunnen slechts gebruik maken van deze Website indien zij worden geregistreerd door: a) een ouder, b) een voogd/bevoegde meerderjarige of c) een leerkracht/hun school. Een registratie gebeurt vanaf er een gebruiksnaam en paswoord is gekozen.

 

Hiermee geeft respectievelijk de ouder, voogd/bevoegde meerderjarige en/of bevoegde school de toelating aan de minderjarige om de Website ten volle te gebruiken, en het account van het minderjarige kind toegang te geven tot het Platform.

 

Minderjarige kinderen zullen verschillende activiteiten kunnen verrichten op het Platform, waaronder:

Het maken van online oefeningen

Het downloaden van bestanden

Het bezoeken van externe websites

Het uploaden van bestanden 

 

3.3 Indien de registratie van een kind gebeurt door de ouder of de voogd/bevoegde meerderjarige, moeten deze laatsten ook zelf een persoonlijk account aanmaken op de Platform. Hierna kan dit account gekoppeld worden aan het kindprofiel. Verder is het ook mogelijk om andere meerderjarigen zoals leerkrachten, logopedisten, etc. vrij aan te sluiten aan het account van de minderjarige.

 

In geval van een geschil tussen verschillende meerderjarigen die zouden gekoppeld zijn aan eenzelfde account van een minderjarig kind, zal enkel Eureka Expert beschikken over de bevoegdheid om meerderjarigen tijdelijk of definitief los te koppelen van het desbetreffende account van het minderjarig kind. Genomen beslissingen dienaangaande zijn definitief en onaanvechtbaar.

 

3.4 Indien de registratie van een kind gebeurt door een school/leerkracht, dient die laatste zich net zoals alle andere meerderjarigen zich eerst zelf te registreren op de Website voordat zij een kind kunnen registreren. 

 

Binnen de Website kunnen ze een school aanmaken waarna ze andere leerkrachten en coaches kunnen toevoegen aan de school. In deze doelgroep begrepen zijn eveneens erkende specialisten uit het onderwijssysteem zoals o.a. een zorgcoördinator, ict-coördinator, …

 

De door de school of onderwijsinstelling geregistreerde minderjarige kinderen worden door de leerkracht en/of schoolverantwoordelijke gekoppeld aan hun respectievelijke leerkracht en/of klas waarna de leerkracht het respectievelijke minderjarige kind terugvindt in zijn account. Elke leerkracht kan vrij eigen groepen samenstellen op basis van de leerlingen in zijn/haar account.

 

De leerkracht gaat akkoord dat de ouders (of bevoegde meerderjarige) van de door de school of onderwijsinstelling geregistreerde minderjarige kinderen door hen op de hoogte gebracht worden bij aanvang van gebruik op de Website, dat hun minderjarig kind werd geregistreerd op de Website. Het is mogelijk om meteen bij het aanmaken van het minderjarige kind de ouder (of bevoegde meerderjarige) te koppelen aan het kind-account.

3.5 Voor verdere vragen en/of opmerkingen betreffende het afronden, op een geldige en correcte manier, van de registratie van een gebruiker op het Platform wordt verwezen naar de FAQ binnen CleverKids.

ARTIKEL 4. CONTRACTVOORWAARDEN
4.1 De contractvoorwaarden voor logopedisten en scholen worden in onderling overleg afgesproken met Eureka Expert CV.

4.2 De contractvoorwaarden voor ouders zijn gebaseerd op persoonlijk abonnementsverbruik. Na het aanmaken van een eerste kindprofiel wordt een betalend abonnement afgesloten met een gratis proefperiode van 15 dagen. De prijs van het abonnement is afhankelijk van het aantal kinderlicenties dat afgenomen wordt. Voor meer informatie rond de prijs, zie de prijsberekeningspagina. Een ouder kan op elk moment kiezen om het abonnement te annuleren via de abonnementspagina in het Platform,  zonder additionele kost en zonder opzegtermijn.

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOM
5.1 Alle desbetreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) behoren toe aan Eureka Expert CV of zijn opgenomen op de Website met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende rechten.

5.2 Als gebruiker van onze Website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm elementen van de website op te slagen, reproduceren, kopiëren, wijzigen, vertalen, openbaar maken, verspreiden, verhuren, verkopen, overdragen aan derden of op enige wijze te gebruiken zonder onze voorafgaande en schriftelijke toelating.

 

Deze elementen betreffen in het bijzonder maar niet uitsluitend: 

Software;

Sourcecodes;

Structuur;

Lay-out;

Teksten, benamingen en beschrijvingen;

Avatars;

Logo's;

Beeld- en geluidselementen;

Ingesproken stemmen;

Foto’s en tekeningen;

Oefeningen;

Spelletjes;

Databanken; 

Handels- en domeinnamen. 

5.3 U garandeert, verklaart en stemt ermee in dat u geen gebruikersinhoud zult verstrekken of anderszins gebruik zult maken van de diensten op een wijze die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, publiciteits- of privacyrechten of andere rechten van een ander, of deze schendt of verduistert. 

5.4 Indien u enig aan Eureka toekomend recht van intellectuele eigendom schendt, resulteert dat in een onmiddellijke opeisbare betalingsplicht van €1.000,00 per schending jegens Eureka Expert CV, onverminderd alle bijkomende vorderingen welke Eureka Expert CV ten gevolge van dat handelen wil toekomen.

ARTIKEL 6. PRIVACY
6.1 Gelet op de evolutie van de privacywetgeving, behoudt Eureka Expert zich het recht voor haar Privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Bijgevolg raadt Eureka Expert de gebruiker aan regelmatig op de Website na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Privacyverklaring.

6.2 Net zoals deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal ook de hoger vermelde Privacyverklaring dienen aanvaard te worden door de gebruikers van de Website en de eventueel bijbehorende applicaties voor pc, mac en tablets alvorens via hun persoonlijke account ten volle toegang te krijgen tot het Platform.


ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Eureka Expert CV waakt ervoor zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Website verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door Eureka Expert CV zelf op de Website, promotiemateriaal, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen. 

 

Onder informatie wordt verstaan: al hetgeen op de Website: waaronder teksten, oefeningen, spelletjes, foto’s, geluid, data enz.

 

7.2 Eureka Expert is evenmin aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. gebruikers of anderen, noch voor fouten of vergissingen van de gebruiker.

 

7.3 Eureka Expert is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie op de Website.

7.4 Eureka Expert is nimmer aansprakelijk voor het verlies van gegevens, data of documenten die door de gebruiker is ingebracht in het platform.

 

7.5 Alvorens toegang te verkrijgen tot het Platform is het mogelijk dat de gebruikers een bepaalde software te installeren (Browser). Deze software voldoet aan alle gangbare normen en standaarden inzake veilige en betrouwbare software. Eureka Expert is daarom niet aansprakelijk voor permanente of tijdelijke schade of defecten aan gegevens of computerapparatuur van de gebruikers tijdens of na het gebruik van de Website. In het bijzonder is Eureka Expert niet aansprakelijk voor de mogelijke overdracht van virussen, trojans en dergelijke via de Website.

 

7.6 Eureka Expert is niet aansprakelijk voor links naar websites die door anderen worden beheerd of de schade die veroorzaakt wordt in het kader van een bezoek aan deze websites. Eureka Expert CV kan geen enkele controle uitoefenen op deze websites noch aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

 

7.7 Voor de realisatie van de Website doet Eureka Expert zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. Eureka Expert kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen of onderhoudswerken op - of van - de Website.

 

7.8 De gebruiker is te allen tijde exclusief verantwoordelijk voor alle berichten, data, commentaren, informatie enz. die zijn ingebracht tijdens zijn/haar actieve deelname op de Website. De gebruiker is zodoende ook exclusief verantwoordelijk voor alle mogelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten en dergelijke, die kunnen rusten op de informatie die ze op de Website meedeelt. 

 

Dit houdt dus in dat de gebruiker exclusief verantwoordelijk zal zijn voor elke vordering vanwege derden of betrokkenen wegens inbreuken op hun rechten. De gebruiker vrijwaart Eureka Expert volledig van elke vordering vanwege derden wegens dergelijke (vermeende) inbreuken op hun rechten door de informatie (beeld, tekst, klank enz.) die door de gebruiker op de Website werd geplaatst.

 

7.9 Overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijke Wetboek (België) dienen ouders te allen tijde in te staan voor de daden (en eventuele veroorzaakte schade) van hun kinderen. Dit geldt eveneens voor elk gebruik door een minderjarig kind van de Website. In geval van enige vorm van schade berokkend door het gebruik, door een minderjarig kind, op de Website zal Eureka Expert gerechtigd zijn de ouders (of bevoegde meerderjarigen) die toegestemd hebben met de registratie van het kind in kwestie, in rechte aan te spreken.

ARTIKEL 8. DIVERSEN (INCL. GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTBANK
8.1 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.

 

De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onaangetast.

 

8.2 Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd conform de Belgische wetgeving.

 

8.3 De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Leuven zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

 

8.4 Voor bijkomende vragen en inlichtingen mag je ons ook steeds contacteren op het voornoemde mailadres: hello@cleverkids.be.

bottom of page